Softverske aplikacije 

Predstavljamo Vam softverske aplikacije koje su instalirane kod naših korisnika.

krediti

Mikro krediti

Aplikacija za odobravanje i praćenje mikro kredita datih stanovništvu i preduzetnicima

Softverska aplikacija Mikro krediti namenjena je radu mikrokreditnih organizacija. Osnovne karakteristike su :

 • unos zahteva, rejting klijenta, odobravanje i puštanje kredita, automatizovano štampanje propratne dokumentacije
 • praćenja uplata, dospeća rata, zatezne kamate, stanja kreditinih partija
 • prevremeno zatvaranje kredita
 • praćenje prihoda i rashoda
 • generisanje propisanih izveštaja
 • veza ostalim modulima kao što je Glavna knjiga, osnovna sredstva, obračun zarada i plata

Procesi su maximalno automatizovani, a sama aplikacija je user-frendy.

Mikro krediti

Obračun plata

Aplikacija za obračun plata i zarada

Aplikacija omogućava

 • obračun plata i zarada
 • štampanje listića obračuna
 • generisanje naloga za knjiženje 
 • generisanje poreskih prijava

Omogućene su izmene parametara obračuna.

Lager

Osnovna sredstva

Aplikacija za evidentiranje i vodjenje Osnovnih sredstava i sitnog inventara

Omogućava :

 • evidentiranje osnovnog sredstva (inventarni broj, datum nabavke i datum aktiviranja, osnovicu, amortizacionu grupu…),
 • obračun amortizacije (mesečni, godišnji…, po finansijskim i po poreskim grupama),
 • nadogradnju, prodaju, otpis osnovnog sredstva
 • popis osnovnih sredstava
 • vodjenje osnovnih sredstava po računopolagačima
 • kreiranja naloga za Glavnu knjigu za obračunatu amortizaciju
mikro krediti

Potvrde

Praćenje zaduženja i plaćanja robe prodate na potvrde.

Softverski paket za praćenje plaćanja robe prodate na rate, popularno zvane prodaja na potvrde iz firme. Omogućava :

 • unos zaduženja po firmi i klijentu, na jednka rate ili rate po izboru
 • unos plaćanja po klijentu, zbirno po firmi
 • pregleda zaduženja, plaćanja, dugovanja po firmi, klijentu, periodu
mikro krediti

Lager

Aplikacija za praćenje stanja lagera

 

 

Aplikacija za praćenje stanja lagera omogućava :

 • unos novog artikla
 • prodaju, prenos artikla na drugi organizacioni deo, otpis
 • pregled stanja lagera, karticu artikla, promet za period, stanje po grupama artikla…
 • izradu popisa i pregled razlika

 

klinika

Poliklinika

Softverska aplikacija za rad zdravstvenih organizacija

Aplikacija kliniku omogućava rad različitih zdravstenih klinika. Obuhvata ginekološku ordinaciju, internističku, kardiologiju, urologiju, gastroenterologiju, neuropsihijatriju, laboratoriju. Omogućava :

 • unos i praćenje pacijenta preko elektronskog kartona pacijenta
 • unos pregleda sa definisanjem dijagnoza
 • pregled plaćanja, frekvencije pregleda i dijagnoza
 • vodjenje knjiga protokola
 • vodjenje troškova i utroška materijala
 • ….

Kontaktirajte nas:

Imate pitanja?

Želite saradnju!

Slobodno nas kontaktirajte

5 + 8 =